با کمال افتخار شما را استخدام می کنیم؛

کارجوی محترم؛ تمام اطلاعات پرشده شما در بایگانی محرمانه و فقط در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت. پس با اطمینان و با دقت و صحت کامل و خوانا تمام کادرها پر شود.ردیف عنوان شغلی و محل کار : از تاریخ : تا تاریخ :

1

2

3

4

5

ردیف عنوان شغلی و محل کار : از تاریخ : تا تاریخ :

1

2

3

4

5


عنوان زبان میزان تسلط بر مهارت Reading : میزان تسلط بر مهارت Writing : میزان تسلط بر مهارت Speaking : میزان تسلط بر مهارت Listening :

انگلیسی

عربی

ترکی استانبولی

آلمانی

فرانسویویا

اینجانب تمامی موارد را با دقت مطالعه و صحت گفته های خود را جهت مراحل بعدی استخدام تأیید می نمایم.